“Jako malé dítě jsi se možná díval na jabloň a viděl viset jablka z větví a věřil jsi, že jablka rostou z větví. Později jsi pochopil, že větev je jen součástí stromu a že strom je jen součástí země a země je jen součástí vesmíru. V tomto řetězci vzájemné spojitosti můžeš téměř pochopit, jak jablko roste z vesmíru. Tak je to v každém z nás.” – J.Mahu z knihy Dohrmanovo proroctví

Příprava na pobyt

Inspiraci nacházíme všude možně, nejčastěji v přírodě okolo nás, v pozorování jejich cyklů, ale třeba i v citátech, myšlenkách druhých.

Jak být semenem, stromem, plodem, zemí, vesmírem?

Jak napodobit cykly? Třeba tma – světlo, nádech – výdech…

Jak vnímat to propojení? Představivostí a cítěním srdcem…

Jak to uvést do života? Prožívat to v sobě… věnovat tomu pozornost, pečovat o to, cvičit. vědomě dýchat s představivostí a vroucím srdcem. Čerpat z kořene i koruny a propojení.

Zkus být jako strom!

Zkus čelit počasí, seznam se s jednotlivými živly, s fázemi růstu.

Pobyt sám o sobě je výzva. Můžeš si ho také jemně okořenit dalšími výzvami, které tě budou motivovat ke snažení. Prolomíš tak některé své hranice a posílíš sebedůvěru.

Doporučená cvičení s univerzálním využitím, která lze propojovat a individuálně originálně rozvinout:

Kvantová pauza – dechové cvičení – s nádechem zdola (Země, kořeny)

                                                     – s nádechem shora (nekonečný zdroj, koruna)

Kombinuje nádech a výdech se dvěma zádržemi – pauzami, ve kterých dostává prostor nikoli ego-mysl, ale inteligence srdce-duše.

Aktivace srdce pomocí cvičení 6 ctností srdce, kterými jsou vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. Tyto ryzí emoční stavy tvoří strukrutu energetického srdce –  portálu k vědomí duše – a aktivují tvůrčí představivost ušlechtilé mysli.

Tato cvičení při upřímném praktikování jednoznačně rozproudí tvůj energetický systém, emoce i myšlenky tak, že je můžeš lépe rozpoznat, proměnit a přemostit do vědomí.

V odkazech je velké množství textů. Je jedno, čím začneš, něco tě osloví. Osvoj si prosím alespoň názvy ctností srdce a kvantovou pauzu s nádechem zdola. zdrojové texty v originále najdeš zde.

Jsou to univerzální techniky pro jakoukoliv situaci, se kterou se potkáš. Zklidníš se, vždy se znovu spojíš se svým nitrem a uvidíš další krok.

“Mým cílem je toto: ve tvém těle je tolik krevních cév a tepen, že kdybys je spojil dohromady za sebou, obepnuly by celou zemi ne jednou, ale dvakrát. Tvé srdce je dirigentem tohoto systému cév, tepen, žláz a orgánů. Představuje velmi vnímavý systém, a tento systém je spojen s naší planetou. Dokonce můžeš říci, že je planetou samou.” Simon se dotkl země svou pravou rukou. “Takže tvé srdce je systémem, který je spojený se zemí. Jestliže tvůj systém srdce je touto planetou a můj systém srdce je také touto planetou, pak jsme sjednocení. Otázkou zůstává, zda jsi schopen toto prosté místo najít a vzdát se všech předsudků, které tě škola a společnost naučily. Jestli to dokážeš, budeš mi důvěřovat.”

 Maia se podívala na Josepha pro nějakou odpověď, ale on prostě zíral na zahalenou postavu a jeho ústa se nepohnula. “Já jsem vždycky četla, že srdce jedince je trůnem duše”, řekla Maia. “Není to pravda?”

Srdce je mnoha, mnoha věcmi,” odpověděl Simon. “Na jedné úrovni je jistým způsobem mozkem, na jiné úrovni je žlázou a na ještě jiné úrovni je elektromagnetickým generátorem, ale také je vědomím – nikoliv samo o sobě, ale spíše jako kulminační bod vyjádření mnohem většího, spojitého systému. A toto vyjádření je tím, čím jsi při pobytu na této planetě, jsa planetou. Inteligence není uvnitř srdce, inteligence je sama země a lidský prvek je vyjádřením tohoto přirozeného vědomí, které je vším, co nás obklopuje.”

Zahalená hlava naznačila v lesní scenérii panoramatický oblouk a pak se zdálo, že vrátila svůj pohled Mainým směrem. “Intelekt není svobodný. Je uzavřený v krabici uvnitř krabice uvnitř krabice. Jen srdce dokáže vyjádřit autentické jáství, které je zde, v tomto světě, žijící v tomto čase, na tomto místě, jako ty! Když se tohoto dotkneš, stane se to tvým navigátorem.” Simon se odmlčel, jako by prociťoval otázku, která probublávala na povrch.

“Jaký to má smysl v záležitosti, zda ti máme či nemáme důvěřovat?” zeptal se Joseph. “Když se právě teď podíváš kolem sebe, vidíš pouze matný obrys stromů, křoví a velmi starého člověka. Informace, které dostávají tvé smysly – tvých pět smyslů – napájí mysl. To, co vstupuje do tvého srdce, je mnohem komplexnější, nelineární, mnoha prvkový signál celistvosti, která tě obklopuje. Tvé srdce vnímá zářící nitra. Dovolíš-li svému srdci pozorovat, co je ve tvém prostředí, a necháš svých pět smyslů ponořit se do klidu, uvidíš odlišně a tvá schopnost navigace bude řízena tímto jediným spojením, namísto 49 milióny oddělenými částmi, které pronikají tvými pěti smysly a pak čekají na řád.” Simon ukázal na svou hlavu. “V tomto jediném spojení leží tvá nezměrnost, jejíž linie horizontu je neviditelná, nebo spíše přesněji řečeno ne-existující. Je to tvá individualita, ale také je to tvé prostorové jáství, které překrývá a obaluje všechno ostatní. Buď tímto vědomím,” Simon si dvakrát bouchl pěstí na oblast svého srdce, “a budeš důvěřovat těm, kteří činí totéž.”

– J.Mahu z knihy Dohrmanovo proroctví